Liên hệ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày đăng: 15:53:10 05-07-2019
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. THU NHẬP THÔNG TIN

Khi truy cập và sử dụng trang web của Tiện Chuyến, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn , để cung cấp các dịch vụ một cách tốt nhất. Email của du khách thể được thu thập và lưu trữ với mục đích liên quan đến việc bán sản phẩm, hỗ trợ và phục vụ khách hàng. Tiện Chuyến sẽ thu thập các thông tin thông qua :điện thoại, email, thư, fax hoặc trực tiếp thông qua trang web của chúng tôi.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Bất kỳ thông tin được thu thập được từ Tiện Chuyến với mục đích cung cấp cho bạn thông tin các sản phẩm / dịch vụ liên quan, và dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Thông tin của khách hàng được ghi lại để cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ, và để hỗ trợ phát triển giành cho đội ngũ nhân viên & chuyên viên của chúng tôi.

3. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tiện Chuyến có trách nhiệm bảo vệ tất cả thông tin cá nhân của bạn một cách tuyệt đối từ những luồng truy cập trái phép. Tiện Chuyến bảo mật những thông cá nhân mà khách hàng cung cấp trên những máy chủ với môi trường và an ninh an toàn và được bảo vệ tránh khỏi khỏi những truy cập trái phép. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến các trang web của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua mã hoá, như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

4. MỤC PHÁP LÝ

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc tuân theo một thủ tục pháp lý của tòa án, hoặc quá trình hợp pháp trên Website của chúng tôi.